ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ใน Ready Built Factory (อาคารโรงงาน) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้า)

  • ปี 2559 กองได้เริ่มจัดตั้งขึ้นและเข้าลงทุนทรัพย์สินครั้งแรกใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอากคารรวม 261,314 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
  • ในวันที่ 4 มกราคม 2561 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งที่สอง ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 55,131 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
  • ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งที่สาม ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 15,916 ตร.ม. ในจังหวัดสระบุรี

ทำให้ขณะนี้กองทรัสต์มีพื้นที่เช่าอาคารรวม 332,505 ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/นิคมอุตสาหกรรม จังหวัด จำนวน (ยูนิต) พื้นที่ (ตร.ม.)
โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ระยอง/ชลบุรี 32 127,508
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ระยอง 41 57,752
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ชลบุรี 19 17,712
เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) สระบุรี 16 28,012
    108 230,984
คลังสินค้า
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ชลบุรี 2 16,820
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ชลบุรี 11 50,996
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ระยอง 10 33,705
    23 101,521
    131 332,505