การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2564

การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

การประชุมประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2563

การประชุมประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2562

การประชุมประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561

การประชุมสามัญประจำปี 2561

การประชุมประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญประจำปี 2560