ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") (เดิมชื่อ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ และมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ชั้น 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนบริษัท 0105558056893
โทรศัพท์ 02 717 3901
โทรสาร 02 717 3902
Website www.hemarajreit.com
Email ir@whai-rm.com
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 99.99)
รายชื่อกรรมการ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายพรเทพ รัตนตรัยภพ

ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2562  

หน้าที่โดยทั่วไป
หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์