ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/08/2563 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 105,395,609 15.00
2. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 35,991,200 5.12
3. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 35,807,761 5.10
4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,900,000 3.26
5. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11,916,052 1.70
6. นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร 11,571,300 1.65
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 10,887,000 1.55
8. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 9,963,300 1.42
9. นาย วิชา สกุลดีเลิศ 8,403,300 1.20
10. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 7,988,400 1.14